Cổng ngõ

Ngõ 32, đường Điện Biên, thành phố Nam Định