Myanmar 2015

Tôi chụp ông cụ này ở hành lang của một ngôi chùa ở Bagan Myanmar