Nhà nổi trên sông

Đây là một căn nhà nổi trên sông Hồng dành cho đa phần là dân lao động nhập cư tại Hà Nội.